Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

CodeSystem: FSIII

Official URL: http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII Version: 0.7.0
Active as of 2023-07-06 Computable Name: FSIII
Other Identifiers: id: urn:oid:1.2.208.176.2.21

Codes from FSIII

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

This code system http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII defines the following codes:

LvlCodeDisplayDefinition
1E Resultat af opfølgning
2  E3 Afsluttes
2  E1 Fortsættes
2  E2 Ændres inden for rammen
2  E4 Revisitation
1G Sundhedslov Indsatskatalog
2  G2 0-ydelser
3    G2.4 Generel 0-ydelseYdelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx ved/i forbindelse med tiltag iht. puljemidler, som ex. kan være opfølgende hjemmebesøg eller systematisk faldforebyggelse.
3    G2.3 KoordineringYdelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale og tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren, fx hjemmehjælp, sygepleje, træningsenhed, praktiserende læge, ambulatorium og sygehus.
3    G2.1 Sygeplejefaglig udredningYdelsen omfatter en systematisk indsamling og analyse af data om borgerens aktuelle og potentielle helbredstilstande inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder, tildeling af indsatser, udarbejdelse af handlingsanvisninger og stillingtagen til opgaveoverdragelse. Der skal foretages en sygeplejefaglig udredning, før en (ny) indsats kan iværksættes.
3    G2.2 OpfølgningYdelsen omfatter en systematisk opfølgning på borgerens helbredstilstande, forventede helbredstilstande og fastsatte mål for indsatser. Det skal vurderes, om der skal fortsættes, ændres, afsluttes eller udredes på ny.
2  G1 SUL § 138
3    G1.34 SondeernæringIndsatsen omfatter typisk anlæggelse af sonde, indgift af næring og væske via sonde og skift af forbinding og hudpleje ved indstikssted.
3    G1.20 MedicinadministrationIndsatsen omfatter udlevering og/eller tilføring af medicin. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Når ’medicinadministration’ og ’medicindispensering’ effektueres i en og samme handling, som det fx er tilfældet med øjendrypning og injektion, registreres det som ’medicinadministration’.
3    G1.11 DrænplejeIndsatsen omfatter sikring af afløb, tømning og skylning af dræn, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.
3    G1.31 Samarbejde med netværkIndsatsen består i samarbejde med pårørende om de indsatser, der ydes til borgeren, fx støtte til pårørende til en borger med demens eller psykisk sygdom.
3    G1.15 IltbehandlingIndsatsen omfatter saturationsmåling, indstilling af iltmængde iht. ordination, skift og rengøring af iltkatetre og andet udstyr samt vejledning i korrekt håndtering af iltudstyr.
3    G1.32 SekretsugningIndsatsen omfatter sugning af mundhule og svælg, udførelse af eller støtte til mundhygiejne og instruktion i korrekt hosteteknik.
3    G1.7 Behandling og pleje af hudproblemIndsatsen omfatter typisk behandling og pleje af hud samt forebyggelse af tryksår og andre sårtyper.
3    G1.38 Særlig kommunikationsformIndsatsen omfatter samtale med borgeren og evt. også med pårørende ved hjælp af tolk og/eller instrumentelle kommunikationshjælpemidler som fx pc eller pegeplade.
3    G1.22 Nonfarmakologisk smertelindringIndsatsen omfatter nonfarmakologisk behandling/lindring af smerter, fx vejledning i visualiseringsøvelser, massage og kulde-/varmebehandling.
3    G1.44 Væske per osIndsatsen omfatter støtte til indtagelse af væske, herunder fx registrering af væskeindtag i væskeskema samt udregning af væskebalance.
3    G1.29 RespirationsbehandlingIndsatsen omfatter typisk behandling med fx CPAP-, PEEP- eller BIPAP-maske og vejledning i vejrtrækningsteknikker og mundpleje.
3    G1.8 Behandling og pleje af mave-tarmproblemIndsatsen omfatter typisk vejledning om kost, væskeindtag, fysisk aktivitet og gode toiletvaner samt vurdering af medicinsk behandling.
3    G1.47 Supplerende udredningIndsatsen tildeles borgere, hvor der er behov for, at en helbredstilstand skal afdækkes og udredes mere dybtgående
3    G1.37 Subkutan væskebehandlingIndsatsen omfatter typisk anlæggelse af subkutan kanyle, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning og afkobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed og pleje af hud ved indstikssted.
3    G1.16 InkontinensbehandlingIndsatsen omfatter typisk kontinensudredning, bækkenbundstræning, vejledning i blære- og tarmtømning, toiletvaner og brug af kontinenshjælpemidler.
3    G1.25 Pleje ved anvendelse af personlige hjælpemidlerIndsatsen omfatter typisk vejledning i og støtte til brug af personlige hjælpemidler, fx rensning af glasøje og vedligeholdelse af høreapparat.
3    G1.5 Anlæggelse og pleje af kateterIndsatsen omfatter midlertidig eller permanent anlæggelse af kateter, skylning af kateter, tømning og skift af kateterpose, kontrol af kateterballon samt skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.
3    G1.26 Psykiatrisk plejeIndsatsen omfatter typisk opbygning af relation, støtte til at få praktisk og mental struktur i dagligdagen, fx til håndtering og accept af psykiatriske symptomer, diagnoser, behandling og afledte problemer.
3    G1.39 SårbehandlingIndsatsen omfatter typisk skift af forbinding, sårbehandling og hudpleje. Indsatsen kan fx også omfatte trykaflastning, VAC-behandling samt fjernelse af suturer og agraffer.
3    G1.14 Forflytning og mobiliseringIndsatsen omfatter forflytning og/eller mobilisering. Forflytning omfatter fx træk, skub og flytning vha. hjælpemidler. Mobilisering omfatter fx støtte til at bevæge sig rundt vha. gangstativ.
3    G1.19 KompressionsbehandlingIndsatsen omfatter typisk anlæggelse og aftagning af kompressionsforbinding eller kompressionsærmer, -handsker og -strømper, vejledning i venepumpeøvelser samt hudpleje.
3    G1.30 RespiratorbehandlingIndsatsen omfatter typisk justering af respiratorordination, sekretsugning og mundpleje.
3    G1.12 ErnæringsindsatsIndsatsen omfatter typisk løbende vægtkontrol, kostvejledning og støtte til indtagelse af mad og drikke.
3    G1.17 Intravenøs medicinsk behandlingIndsatsen omfatter dispensering og administration af medicin, der skal gives intravenøst. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af iv-adgang og indstikssted samt indgift af medicin. Indsatsen kan også omfatte anlæggelse af iv-adgang.
3    G1.36 Støtte til ADL-aktivitetIndsatsen omfatter typisk støtte til at udføre eller udførelse af aktiviteter i ’almindelig daglig livsførelse’ (ADL), fx påklædning, madlavning, spisning, telefonering, oprydning, rengøring og betaling af regninger.
3    G1.21 MedicindispenseringIndsatsen omfatter bestilling, modtagelse, kontrol, opbevaring, klargøring og bortskaffelse af medicin samt dokumentation, opfølgning på medicinsk behandling og receptfornyelser. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Klargøring omfatter typisk ophældning, optrækning, opløsning eller blanding af medicin. Indsatsen omfatter både medicin, der modtages maskinelt dosisdispenseret og medicin, der dispenseres (manuelt) umiddelbart før administration.
3    G1.42 VejledningIndsatsen omfatter typisk samtale om, hvordan borgeren kan håndtere og agere ift. fysiske, psykiske, sociale og åndelige potentielle og/eller aktuelle tilstande, fx hvordan borgeren søger kommunale indsatser, eller hvordan konflikter kan håndteres.
3    G1.46 Personlig plejeIndsatsen anvendes i de tilfælde, hvor komplekse og/eller kritiske situationer omkring borger og/eller i hjemmet kræver et særligt kompetenceniveau til at løse opgaven.
3    G1.35 StomiplejeIndsatsen omfatter typisk skift af pladesystem og pose/tømning af pose samt hudpleje.
3    G1.10 DialyseIndsatsen omfatter enten håndtering af posedialyse fx klargøring af dialysemaskine, klargøring af posevæsker, til- og frakobling af poser og behandling og pleje af indstikssted og dialysekateter eller observation efter hæmodialyse.
3    G1.40 TrakeostomiplejeIndsatsen omfatter typisk skift af trakealkanyle, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.
3    G1.18 Intravenøs væskebehandlingIndsatsen omfatter typisk tilkobling af infusionssæt, til- og frakobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed samt behandling og pleje af indstikssted.
3    G1.28 RehabiliteringIndsatsen omfatter en korterevarende, tidsafgrænset, helhedsorienteret og tværfaglig tilrettelæggelse og træning af aktiviteter der er genkendelige og betydningsfulde for borgeren.
3    G1.27 Psykisk støtteIndsatsen omfatter typisk støtte til at mestre dagligdagen, bevare livskvalitet, forbedre mulighederne for livsudfoldelse og forebygge forværring.
3    G1.6 Behandling med ortopædiske hjælpemidlerIndsatsen omfatter typisk fx anlæggelse af og støtte til brug af ordinerede arm-, ben- og knæskinner, armslynger og korsetter.
3    G1.9 CirkulationsbehandlingIndsatsen omfatter typisk måling af vægt, venepumpeøvelser og evt. anlæggelse af stumpforbinding efter amputation.
3    G1.41 Undersøgelser og måling af værdierIndsatsen omfatter lægeordineret undersøgelse af urin og afføring og målinger af fx blodsukker, temperatur, blodtryk og puls.
3    G1.24 Parenteral ernæringIndsatsen omfatter klargøring af ordineret ernæringspræparat, herunder tilsætning af vitaminer, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning til og frakobling fra iv-adgang, indstilling af infusionshastighed, skift af forbinding og pleje af iv-adgang og indstikssted.
3    G1.23 OplæringIndsatsen omfatter typisk at oplære borger og/eller pårørende i at varetage hele eller dele af en indsats, fx sårbehandling, blodsukkermåling, stomi- og kateterpleje, brug af personlige og ortopædiske hjælpemidler samt medicinadministration.
10fa991ef-adf5-4202-8cfe-a31454ed6e9d §119 tilstande
2  d03da587-94dc-46e6-ba71-eb1e43ec7df6 Kroppen
3    43f0b6da-11da-4eed-b00b-19b2177690b5 Håndtere genstandeBeskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til fysisk at løfte, bære, flytte og håndtere genstande.
3    abc0b770-d080-4cc8-851a-aa62556730e6 Mobilitet og bevægelseBeskrivelse af ændringer og fund relateret til mobilitet og det at bevæge sig.
3    febbd20d-f5ff-41e7-bf12-dfa0700678e0 VægtBeskrivelse af ændringer og fund relateret til vægt.
3    e3ff3fea-a4ff-4c7b-ad04-f4aad2e67fd3 CirkulationBeskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kredsløbsforandringer.
3    e33396bb-019a-4fda-b901-1dbfdea1fc10 RespirationBeskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige vejrtrækningsforandringer.
3    c0ee1cf6-47a9-4523-8fda-a80a13e28e30 ErnæringBeskrivelse af ændringer og fund relateret til indtag af mad og drikke. Fokus på det som borgeren indtager - ud fra et ernæringsperspektiv.
3    e7531532-7b7f-4ac0-863a-0b6a4cbe6ce2 SmerteBeskrivelse af ændringer og fund relateret til smerte, samt eventuelle årsager til eller sammenhænge med smerteoplevelsen
3    880cdd75-c63a-44a0-a4e4-8209644c8628 KontinensBeskrivelse af ændringer og fund relateret til urin- og afføringsmønstre
2  7b3b3587-4ddd-4b93-a81b-455bfc601492 Hverdagsliv
3    fab34c19-4805-45af-b961-56099c849744 Daglige aktiviteterBeskrivelse af ændringer og fund relateret til basale aktiviteter i hverdagen. At kunne planlægge, strukturere, administrere og udføre aktiviteter i løbet dagen
3    08042057-72f4-4798-a727-75ce6205dc86 Sociale relationerBeskrivelse af evne, lyst og vilje til at indgå i sociale relationer og netværk - omfatter familie, det umiddelbare netværk og større fællesskaber.
2  b349c7ec-86c5-4c52-aaf2-9034d98b0e3b Sundhedsadfærd
3    57b8979f-cf46-4312-aafa-3a0dd93aa921 AlkoholBeskrivelse af ændringer og fund relateret til alkohol.
3    bb7e9e71-73f6-4ec6-a0bf-eaec1e5982b4 SundhedskompetencerBeskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens evne til at mestre egen situation
3    f1f1eee3-a3ea-4ca1-bfa9-ebb381af1a1f Fysisk aktivitetBeskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens fysiske aktivitetsniveau
3    1a34ed6c-083b-451f-b8c8-137f99126b0c TobakBeskrivelse af ændringer og fund relateret til tobaksrygning
3    f0b62265-6c83-4239-af97-4d6e9ba9dea7 Medicin og stofferBeskrivelse af ændringer eller fund relateret til uhensigtsmæssig indtagelse af medicin og stoffer.
3    f715168e-125b-4d00-8e93-2ca4147ed13f SpisemønsterBeskrivelse af ændringer og fund vedr. uhensigtsmæssigheder relateret til borgerens spisemønster.
2  3547a306-8623-4713-a8ce-db1e82839c50 Mental sundhed
3    cb55874a-93d9-45c7-a25a-8ff677c24385 Søvn og hvileBeskrivelse af ændringer og fund relateret til søvn og hvilemønster.
3    43ad3091-f684-4d6f-8885-20ecd1cf2255 KropsopfattelseBeskrivelse af ændringer og fund relateret til kropsopfattelse.
3    525b5dd8-d62b-4efa-bf66-262ac47eca5b Emotionel funktionBeskrivelse af ændringer og fund relateret til håndtering af en ændret livssituation med afledte emotionelle udfordringer eller oplevelser.
3    0520a107-2bb0-47b8-8856-c53e27607e51 Kognitiv funktionBeskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til at forstå, ræsonnere, reflektere.
17deb81de-12c0-4a49-bd5b-72ea6fe89d83 Træningsspor indsatskatalog
2  58293f63-00d7-4730-8dbc-c784d40f9e23 Funktionstræning
2  2abe20c7-c0b4-41c1-b397-52acf36499ef Fysisk træningIndsatsen anvendes ved superviseret øvelsesterapi, der er målrettet bevægelighed, muskelfunktion, kredsløb, koordination og balance
2  7f825e3e-1a5c-4249-bf41-9f7171fb6b8a ADL-træningIndsatsen anvendes ved struktureret og systematisk træning gennem hverdagsaktiviteter.
2  571fa7da-a155-4a84-b780-ef19170d48a0 OpfølgningIndsatsen anvendes ved opfølgning på borgerens tilstande efter afsluttede indsatser
2  ba3e17bd-d4aa-4848-acad-25adc8285c19 Koordinering og kommunikationIndsatsen anvendes ved systematisk koordinering af kommunale og tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren
2  8d714c98-f23a-4722-8a2f-85c162fe4840 Psykomotorisk træningIndsatsen anvendes ved træning målrettet mentalt og kropsligt samspil
2  66fb32c9-ecc3-484b-be49-f20094be237c Vejledning og undervisningIndsatsen anvendes ved vejledning, undervisning, instruktion, rådgivning af borger, pårørende og samarbejdspartnere i forbindelse med træningsforløbet
2  1130ad70-6553-490d-87f8-5e8941687a0c Terapeutfaglig udredningIndsatsen anvendes ved anamnese, undersøgelse, test, faglig vurdering af undersøgelsesfund og på denne baggrund opstilling af borgerens mål og planlægning af den videre indsats
2  2c661159-1bb3-4af2-bdf1-f3a9927a99e2 Kognitiv træningIndsatsen anvendes ved superviseret øvelsesterapi, der er målrettet bevægelighed, muskelfunktion, kredsløb, koordination og balance
2  f8ac963c-6ec5-4ec5-bd90-a22fea4e2d16 Manuel behandlingIndsatsen anvendes ved manuelle behandlingsteknikker, der virker udspændende, mobiliserende og/eller stimulerende på fx led, muskler og senevæv
1102ea764-d2cf-4a24-979d-68c2e8d638cf §119 indsatskatalog
2  f30cab6d-2a42-4358-99d7-811127fb6e05 Mental håndteringVejledning eller undervisning i øvelser og teknikker, der fremmer mentalt velbefindende.
2  e71b7d85-5c78-49c2-8624-8499d162317b SygdomshåndteringStøtte til at forstå og håndtere livet med kronisk sygdom.
2  6eddbaf7-2a73-49d4-91e7-6138d419f58c Afklarende samtale
2  ee5606ac-1bed-487e-aa3c-72dcc30ec037 BehovssamtaleSamtale der bidrager til at afstemme borgerens motivation, ønsker og behov under igangværende forløb.
2  924e9828-84cf-4689-9551-0ebb6dc71b98 Samtale om alkoholRådgivning om og støtte til hensigtsmæssig alkoholadfærd.
2  01a500f6-c221-4fd0-b518-cd361218b60d Madlavning i praksisAktiviteter hvor kostråd, ernæringsanbefalinger samt hensigtsmæssige mad- og måltidsvaner omsættes til praksis.
2  c203c6b5-3be0-40a8-8204-e93751deabf5 TobaksafvænningRådgivning om og støtte til forandring af vaner i relation til tobaksanvendelse.
2  cf7a55c2-7061-47ed-b7c5-e29620fe93bf DiætbehandlingEn intervention i forhold til et ernæringsproblem, der er opstået som følge af sygdom eller behandling.
2  c9a99304-1788-43b7-b7be-e187b092ae9c KostvejledningVejledning om de officielle (generelle) kostråd suppleret af relevante ernæringsanbefalinger.
2  ab87c0b5-40be-4e0a-b749-d9f833bfed2d Fysisk træningSuperviserede aktiviteter der bidrager til øget muskelstyrke og/eller øget kondition.
2  61692d91-69b8-4830-9453-3d58454e49d3 FærdighedstræningVejledning, introduktion og igangsætning af aktiviteter, der bidrager til øget selvhjulpenhed i hverdagslivet
2  abe847e0-1ce0-44dc-a675-ce05b66f47e6 Vejledning og introduktion til fysiske aktiviteterVejledning og støtte til at være fysisk aktiv "på egen hånd" og introduktion til fysiske aktiviteter.
2  03a3ebdb-9e2d-4be1-b32b-42f0bd2a3362 Afsluttende samtaleSamtale der afslutter en eller flere indsatser.
2  d1e016b5-150a-4ac4-97ba-d3e19e28471e OpfølgningAktivitet der følger op på borgerens fastholdelse af ændringer i hverdagslivet efter afsluttede indsatser.
1C Udførelse
2  C4 Ikke relevant
2  C2 Udfører dele af
2  C3 Udfører ikke selv
2  C1 Udfører selv
1I Helbredstilstande
2  I9 Smerter og sanseindtryk
3    I9.8 Problemer med smagssansBrug for støtte til at kompensere for ændret smagssans.
3    I9.3 Kroniske smerterBrug for støtte til at håndtere kroniske smerter.
3    I9.6 Problemer med synssansBrug for støtte til at kompensere for ændret synssans.
3    I9.2 Periodevise smerterBrug for støtte til at håndtere periodevise smerter.
3    I9.7 Problemer med hørelseBrug for støtte til at kompensere for ændret høresans.
3    I9.1 Akutte smerterBrug for støtte til at håndtere akutte smerter.
3    I9.5 Problemer med følesansBrug for støtte til at kompensere for ændret følesans.
3    I9.4 Problemer med lugtesansBrug for støtte til at kompensere for ændret lugtesans.
2  I2 Bevægeapparat
3    I2.1 Problemer med mobilitet og bevægelseBrug for støtte til at ændre kropsstilling, forflytning og/eller at bevæge sig omkring.
2  I11 Viden og udvikling
3    I11.3 Problemer med sygdomsindsigtBrug for støtte til at indse manglende evne til egenomsorg.
3    I11.1 Problemer med hukommelseBrug for støtte til at huske, genkende og anvende tidligere erfaringer.
3    I11.2 Problemer med indsigt i behandlingsformålBrug for støtte til at forstå hensigt med behandling (compliance).
3    I11.4 Kognitive problemerBrug for støtte til logisk tænkning, tilegnelse af viden, overblik, planlægning og organisering.
2  I1 Funktionsniveau
3    I1.2 Problemer med daglige aktiviteterBrug for støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen.
3    I1.1 Problemer med personlig plejeBrug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg.
2  I5 Kommunikation
3    I5.1 Problemer med kommunikationBrug for støtte til kommunikation.
2  I7 Respiration og cirkulation
3    I7.2 CirkulationsproblemerBrug for støtte til håndtering af cardio-vaskulære problemer.
3    I7.1 RespirationsproblemerBrug for støtte til håndtering af vejrtrækningsproblemer.
2  I4 Hud og slimhinder
3    I4.9 Andre problemer med hud og slimhinderBrug for støtte til behandling af hud- og slimhindeproblemer, som ikke er sår.
3    I4.6 Problemer med venøst sårBrug for støtte til behandling af venøst sår.
3    I4.1 Problemer med kirurgisk sårBrug for støtte til behandling af kirurgisk sår.
3    I4.2 Problemer med diabetisk sårBrug for støtte til behandling af diabetisk sår.
3    I4.7 Problemer med blandingssårBrug for støtte til behandling af blandingssår.
3    I4.3 Problemer med cancersårBrug for støtte til behandling af cancersår
3    I4.4 Problemer med tryksårBrug for støtte til behandling af tryksår.
3    I4.5 Problemer med arterielt sårBrug for støtte til behandling af arterielt sår.
3    I4.8 Problemer med traumesårBrug for støtte til behandling af traumesår.
2  I8 Seksualitet
3    I8.1 Problemer med seksualitetBrug for støtte til seksuel aktivitet.
2  I3 Ernæring
3    I3.5 Problemer med undervægtBrug for støtte til at håndtere undervægt.
3    I3.2 Problemer med fødeindtagBrug for støtte til fødeindtag.
3    I3.1 Problemer med væskeindtagBrug for støtte til væskeindtag.
3    I3.4 Problemer med overvægtBrug for støtte til at håndtere overvægt.
3    I3.3 Uhensigtsmæssig vægtændringBrug for støtte til at håndtere uplanlagt vægtændring.
2  I12 Udskillelse af affaldsstoffer
3    I12.3 Problemer med urininkontinensBrug for støtte til at håndtere urininkontinens.
3    I12.2 Problemer med vandladningBrug for støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens.
3    I12.1 Problemer med afføringsinkontinensBrug for støtte til at håndtere afføringsproblemer/styre afføring.
3    I12.4 Problemer med mave og tarmBrug for støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer.
2  I10 Søvn og hvile
3    I10.1 DøgnrytmeproblemerBrug for støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat.
3    I10.2 SøvnproblemerBrug for støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet.
2  I6 Psykosociale forhold
3    I6.2 Emotionelle problemerBrug for støtte til at håndtere følelser.
3    I6.4 Mentale problemerBrug for støtte til at håndtere psykiske og psykiatriske symptomer.
3    I6.1 Problemer med socialt samværBrug for støtte til at fungere socialt.
3    I6.3 Problemer med misbrugBrug for støtte til at håndtere misbrugsproblemer.
194db6c71-859d-43e6-9a62-4e7fa7daf767 Træningstilstande
2  7e608d37-3f3c-4374-bbc8-e317505d8bc2 Samfundsliv
3    5f2310b3-cad1-43f6-9dc7-d982da141860 Varetage beskæftigelseDeltage i alle aspekter af beskæftigelse
3    73642409-bcd7-41b7-a2ed-50ae37352167 Varetage uddannelseDeltage i grundlæggende læring, skole eller uddannelse
3    9c2c29fb-4df7-4be4-a72f-383b488d575d Deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaberDeltage i enhver form for leg, forlystelses-, fælles- eller fritidsaktiviteter
3    04d9580e-669a-42d5-b20f-3c651ad5b8bf Samspil og kontaktIndgå i relationer og samspil med andre mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde
3    064f983b-5ec5-40a3-bc90-c3fcec6b6ef5 KommunikationForstå og fremstille meddelelser samt anvende udstyr til kommunikationsformål
2  ebd91b5e-114a-48a5-90b8-d3c1fd50b72b Viden og udvikling
3    a2e013fb-7c91-4c5a-90c6-d119ff3e0ce8 Udføre daglige rutinerUdføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter
3    3bba13c9-c429-408e-b82c-3f2bf25b8d39 Læring og anvendelse af videnUdvikle og anvende viden mhp problemløsning og beslutningstagen
2  ecb5e72d-40a2-4af3-9135-25974026bf02 Ernæring
3    c0624874-bdd4-4879-99c5-3a7330f83cc9 FødeindtagelseIndtagelse og bearbejdning af føde og væske gennem munden
2  b9c4561d-20bc-48c9-a727-fea719424a86 Praktiske opgaver
3    bd088375-65fc-4e1d-9a8b-78dc918e6581 IndkøbPlanlægge og foretage indkøb der er nødvendige i dagligdagen
3    2bd07f7c-e6bb-424b-ab8f-f7c1de2afe80 Lave madPlanlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre
3    b53bca74-fd3f-4127-89ae-1a39d7836b93 Lave husligt arbejdePlanlægge og udføre aktiviteter i hjemmet mhp at passe de fysiske omgivelser og holde rent og hygiejnisk
2  ddbd7477-9579-4a83-a3e7-74ed716a0451 Hud og hævelser
3    263a2c2f-7ae2-4264-8808-7e8216b1a118 Sår og cicatriserFund relateret til cicatriser og sår herunder tryksår
3    65ca1484-390b-4f1e-ba14-86a170ba75b9 ØdemFund relateret til hævelser
2  e3242303-2506-4a09-ac65-59dfd06cb489 Mobilitet
3    713fcbca-3776-4fb5-b423-2b82fcab7865 Håndtere genstandeBære, flytte og håndtere genstande med hænder og arme
3    3f27a7bc-790d-444e-bcf4-6e22a6b1da7e Gang og bevægelseBevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser
3    271c791c-7b6e-4a43-bf2f-d2a815386749 Færden med transportmidlerBruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring
3    2a641de6-1017-4647-a0fb-c3c8b7b1f43e Ændre og opretholde kropsstillingÆndre kropsstilling og forflytte sig fra et sted til et andet
2  df62498e-7ad1-4f01-93ce-a0441f879a2c Egenomsorg
3    a05628c5-0128-42f7-844c-0f8261041328 Spise og drikkeTage mad og drikke fra bord og føre til mund og spise og drikke på en kulturelt acceptabel måde
3    91fbebf5-9cd2-4a95-ab7f-3e94e635253e Varetage egen sundhedSikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende
3    dc2691db-fcc5-406f-a790-3c1f2f91c6b9 KropsplejePleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring
3    1e199483-7201-43ef-a685-7fee7f4398ce Af- og påklædningTage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold
3    0c126894-60e1-4781-96b7-9b227677bfb6 Vaske sigVaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler
3    cffd4ef7-0282-4a68-a542-bae128172047 Gå på toiletPlanlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsstoffer og efterfølgende rengøring
2  99b18761-88d7-44b2-915d-c64aa0b3b562 Hjerte og lunger
3    acb817ea-63aa-4d7e-aa67-f557c73f7c8a UdholdenhedFunktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse
3    a2253dcc-4806-4491-af3a-373344a70ccc CirkulationFunktioner relateret til det kardiovaskulære system
3    fa0028ca-72c5-4180-aefe-7b696698b196 RespirationFunktioner relateret til vejrtrækning
2  2b11e7a0-1faf-4b45-a653-4c347f019266 Bevægeapperatet
3    d6a26f74-bff7-40e0-95d5-0b382119ad6d KoordinationKontrol over og koordinering af viljebestemte bevægelser
3    396c3048-410b-46a8-89e6-ba89cd0e8fda MuskelfunktionFunktioner relateret til muskelstyrke, -udholdenhed og -tonus
3    3c366bd0-0c87-4f2d-a755-0fba564c7a9d LedfunktionFunktioner relateret til ledbevægelighed og -stabilitet
2  1dae1e1e-306e-48f2-b9e1-2a180301d8dd Mentale funktioner
3    56860429-eabe-4d48-b8ad-d7f7b28f6df5 HukommelseMentale funktioner bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af informationer efter behov
3    87a689e9-fe3b-4696-a15f-07b7be8fecf4 Psykomotoriske funktionerMentale funktioner som styrer motoriske og psykologiske forhold på det kropslige plan
3    95fbdaed-00a4-461e-961d-629322c89914 OrienteringsevneMentale funktioner bestemmende for kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser
3    d377b371-64f5-416c-93f3-852e437ae1cb FølelsesfunktionerMentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet
3    1d9759c6-6526-4d07-994a-5dee3fa65177 Energi og handlekraftMentale funktioner af fysiologisk og psykologisk art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde
3    36248229-67ac-4f5a-9446-b72c7208e34d OpmærksomhedMentale funktioner bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt
3    eec8fc0a-7a30-49ea-ba3d-1c1d3cb50bfb Oplevelse af egen kropMentale funktioner bestemmende for repræsentation og bevidsthed om egen krop
3    2c99f93c-4459-471d-a6b8-303d32c15ed6 Overordnede kognitive funktionerMentale funktioner omfattende kompleks målrettet adfærd, såkaldte eksekutive funktioner
2  0337193a-b5cc-43e1-a324-fa28944bfc3b Sanser og smerter
3    40cbf3ef-9ec0-4795-bb3b-ea7c788b49e2 SmerterFund relateret til smerter
3    1b5ad154-d22c-4949-a5db-c01ccefd64d9 BalanceFunktioner relateret til kroppens balance
3    2d3a12d0-c0d9-4702-a96e-1d7824c80c6c SanserFund og funktioner relateret til det sensoriske nervesystem
1H Servicelov Indsatskatalog
2  H3 SEL § 84 stk. 1
3    H3.3 Praktisk hjælp efter §84Afløsning af den pårørendes indsats med praktisk hjælp.
3    H3.1 Aflastningsophold uden for hjemmetDækker aflastning af den pårørende. Alle former for aflastningsophold uden for hjemmet, således at den pårørende kan aflastes og/eller deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.
3    H3.2 Afløsning i hjemmetDækker afløsning af den pårørende. Dvs. kommunal tilstedeværelse således at den pårørende fx kan deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.
2  H6 SEL § 86 stk. 2
3    H6.1 Vedligehold af færdighederTræning med henblik på at fastholde færdigheder/funktionsniveau, der er risiko for forringelse eller bortfald af.
2  H7 0-ydelser
3    H7.2 Koordinerende 0-ydelseYdelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale aktørers tværfaglige indsatser. Som udgangspunkt sammen med borgeren og evt. med deltagelse af pårørende.
3    H7.1 Generel 0-ydelseYdelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx i forbindelse med puljemidler, projekter eller lignende.
2  H2 SEL § 83A
3    H2.11 RH Praktiske indsatser i relation til børn i husstanden
3    H2.9 RH Tøjvask
3    H2.10 RH Udskillelser
3    H2.6 RH Rengøring
3    H2.2 RH Hverdagens aktiviteter
3    H2.8 RH Tilsyn/omsorg
3    H2.5 RH Personlig hygiejne
3    H2.3 RH Indkøb
3    H2.7 RH Tilberede/anrette mad
3    H2.1 RH Ernæring
3    H2.4 RH Mobilitet
2  H1 SEL § 83
3    H1.4 MobilitetAlle aktiviteter i forbindelse med forflytning, lejring og vending.
3    H1.12 Praktiske indsatser i relation til børn i husstandenTilbagevendende praktiske opgaver der relaterer sig til børn i husstanden. Indsatsen bevilliges som praktisk bistand til den forælder, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven
3    H1.2 UdskillelserAlle indsatser relateret til det at gå på toilettet, hvad enten borgeren selv kan, har brug for assistance eller for en erstatning for toiletbesøg i form af bleskift, uridomskift eller bækken-/kolbetømning
3    H1.11 MadserviceMadservice er alene den ydelse, der visiteres til borgere, der modtager mad via en madserviceordning. Der kan ikke tildeles konkrete indsatser med tidsangivelse til madservice.
3    H1.1 Personlig hygiejneAlle indsatser relateret til den personlige hygiejne, som fx bad, hårvask, øvre og nedre toilette, af- og påklædning og negleklipning. Inkluderer også af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler (der ikke er omfattet af en sundhedslovsydelse)
3    H1.7 IndkøbAktiviteter foretaget for at skaffe dagligvarer – fra indkøbsseddel skrives, til varer er stillet på plads
3    H1.3 ErnæringAktiviteter der foregår fra bord til mund. Altså alle indsatser, der vedrører indtagelse af mad og drikke, hvad enten der er tale om indsats til den egentlig handling at spise eller en indsats, der sikrer samvær under måltidet.
3    H1.9 TøjvaskAlle former for håndtering af vasketøj – fra snavsetøjskurven til tøjskabet
3    H1.8 RengøringAlle dele af rengøring, både den daglige og hovedrengøring. Bemærk: Skift af sengelinned samt evt. snerydning er en rengøringsydelse. Bækken-/kolbetømning kan også placeres her, såfremt det ikke indgår i forbindelse med en personlig pleje-indsats
3    H1.5 Hverdagens aktiviteterAlle administrative og strukturelle opgaver. Det gælder både brevskrivning, hjælp til struktur, hjælp til medicin, hvor der ikke er tale om en overleveret ydelse, men fordi borgeren ikke selv har fysik til fx at håndtere sine piller, kontakt til myndighedspersoner, familie og venner
3    H1.6 Tilsyn/omsorgBesøg der ikke er forbundet med en konkret opgave, men handler om at give en psykisk støtte, tryghed hos borgeren.
3    H1.10 Tilberede/anrette madAktiviteter der foregår fra køkken til bord – den praktiske del af måltidet.
2  H4 SEL § 84 stk. 2
3    H4.1 Midlertidig ophold"Midlertidig ophold" er udelukkende en bevilling af en plads. De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §§ 83, 83a, 86 De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §83a, §83, §86, stk. 1, 86, stk. 2.
2  H5 SEL § 86 stk. 1
3    H5.1 Genoptræning af funktionsnedsættelseTræning med henblik på at opnå et funktionsniveau svarende til det borgeren havde forud for en hændelse.
1D Betydning
2  D2 Oplever begrænsninger
2  D1 Oplever ikke begrænsninger
1F Generelle oplysninger
2  F12 Boligens indretningEn beskrivelse af boligens fysiske rammer og omgivelser, der har betydning for borgerens hverdagsliv og funktionsevne.
2  F2 MotivationDrivkraften bag at borgeren handler på en bestemt måde eller går i gang med/opretholder en opgave/indsats.
2  F6 Uddannelse og jobNuværende eller tidligere uddannelsesog/eller erhvervsmæssig baggrund. Fx folkeskole, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.
2  F8 NetværkPersoner som er tæt på borgeren, og som giver praktisk og/eller følelsesmæssigt støtte og omsorg overfor borgeren. Netværk kan være offentligt eller privat. Et offentligt netværk består af personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre professionelle primært omsorgsgivere. Privat netværk er familie, slægtning, venner og bekendtskaber.
2  F7 LivshistorieEn beskrivelse af borgerens oplevelse af væsentlige begivenheder, interesser og gøremål igennem livet.
2  F5 VanerRegelmæssig adfærd som borgeren har tillært gennem stadig gentagelse og udførelse helt eller delvist ubevidst.Vaner er fx døgnrytmen, måden at blive tiltalt på, kontakt med medmennesker og relationer, måde at anskue verden på.
2  F4 RollerDe roller som er særligt vigtige for borgeren i forhold til familie, arbejde og samfund.
2  F3 RessourcerDe fysiske eller mentale kræfter, som borgerenen i et vist omfang har til rådighed og kan udnytte. Fysiske kræfter kan fx være i form af fysisk sundhed og styrke. Mentale kræfter kan fx være i form af psykisk sundhed og styrke, herunder tanker og måder at forholde sig til situationer og andre mennesker på.
2  F9 HelbredsoplysningerHelbredsoplysninger: Aktuelle eller tidligere sygdomme og handicap der har betydning for borgerens situation. Sundhedsfaglige kontakter: Medarbejder eller enheder indenfor sundhedsvæsenet borgeren er tilknyttet, fx øjenlæge, tandlæge, fodterapeut eller afdeling/ambulatorium.
2  F1 MestringBorgerens bevidste eller ubevidste håndtering af livet/sygdommen – både udfordringer og muligheder.
2  F10 HjælpemidlerUdstyr, produkter og teknologi som anvendes af borgeren i daglige aktiviteter, inkl. sådanne som er tilpasset eller særligt fremstillet til, implanteret i, placeret på eller nær personen, som anvender dem. (Inkl. almindelige genstande og hjælpemidler og teknologi til personlig anvendelse).
1A Henvendelse/henvisning fra
2  A15 Andre
2  A3 Sagsbehandler, anden forvaltning
2  A1 Borger
2  A13 Sygehus - psykiatrisk
2  A12 Sygehus - medicinsk
2  A10 Speciallæge
2  A9 Egen læge/vagtlæge
2  A8 Anden kommune
2  A4 Hjemmeplejen
2  A11 Sygehus - kirurgisk
2  A6 Træning
2  A5 Hjemmesygeplejen
2  A7 Sundhedsfremme og forebyggelse
2  A14 Sygehus - akutmodtagelse
2  A2 Pårørende
1J Funktionsevnetilstande
2  J1 Egenomsorg
3    J1.6 SpiseUdføre sammensatte handlinger i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde, skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder.
3    J1.3 Af- og påklædningUdføre sammensatte handlinger i forbindelse med på- og afklædning, at tage fodbeklædning på og af i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold som f.eks. iføre sig, rette på og afføre sig skjorter, bluser, bukser, undertøj, sarier, kimonoer, strømpebukser, hatte, handsker, frakker, sko, støvler, sandaler og hjemmesko.
3    J1.2 KropsplejePleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring f.eks. hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele.
3    J1.4 DrikkeHolde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde, blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser, bruge sugerør eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde; amning.
3    J1.7 Varetage egen sundhedSikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende ved f.eks. at indtage varieret kost, have passende niveau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet, dyrke sikker sex inkl. anvendelse af kondomer, lade sig vaccinere og følge regelmæssige helbredsundersøgelser.
3    J1.8 Gå på toiletPlanlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter (menstruation, urin og afføring) og efterfølgende rengøring.
3    J1.5 FødeindtagelseIndtagelse og bearbejdning af fødemidler og væsker gennem munden.
3    J1.1 Vaske sigVaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler f.eks. tage bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig med håndklæde.
2  J5 Samfundsliv
3    J5.1 Have lønnet beskæftigelseDeltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig som f.eks. at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på arbejde til tiden, lede andre arbejdere eller selv blive ledet, udføre de nødvendige opgaver alene eller i gruppe.
2  J2 Praktiske opgaver
3    J2.2 Lave madPlanlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre som f.eks. at sammen sætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke, fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning, lave varm og kold mad og drikke, servere maden.
3    J2.4 Skaffe sig varer og tjenesteydelserVælge, tilvejebringe og transportere varer, som er nødvendige i dagliglivet som f.eks. at vælge, købe, transportere og opbevare mad, drikke, tøj, rengøringsmidler, brændsel, husholdningsgenstande og værktøj; tilvejebringe brugsgenstande og service.
3    J2.3 Udføre daglige rutinerUdføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter som f.eks. at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen.
3    J2.1 Lave husligt arbejdeHolde hus ved at gøre rent, vaske tøj, bruge husholdningsmaskiner, opbevare mad og smide affald ud, f.eks. ved at feje, moppe, tørre borde, vægge og andre overflader af; holde orden i værelser og stuer, i skabe og skuffer; samle, vaske, tørre og stryge tøj; gøre fodtøj rent; bruge kost, børster og støvsuger; bruge vaskemaskine, tørretumbler og strygejern.
2  J3 Mobilitet
3    J3.6 Ændre kropsstillingSkifte kropsstilling og bevæge sig fra et sted til et andet som f.eks. at flytte sig fra en stol til liggende stilling og skifte til og fra knælende eller hugsiddende stilling.
3    J3.5 Forflytte sigFlytte sig fra en overflade til en anden som f.eks. at glide hen ad en bænk eller bevæge sig fra seng til stol uden at ændre kroppens stilling.
3    J3.4 Færden i forskellige omgivelserGang og færden i forskellige omgivelser som f.eks. at gå mellem rum i huset, inden for en bygning eller ned ad gaden.
3    J3.8 Bevæge sig til fods skrift for skridt på et underlag, således at den ene fod hele tiden hviler på underlaget, som når man slentrer, går forlæns, baglæns eller sidelæns.
3    J3.9 UdholdenhedFunktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse.
3    J3.7 MuskelstyrkeKraften som opstår ved kontraktion af en muskel eller en muskelgruppe.
3    J3.1 Løfte og bæreLøfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet som f.eks. at løfte en kop eller bære et barn fra et rum til et andet.
3    J3.2 Bevæge sig omkringBevæge sig fra et sted til et andet på andre måder end ved at gå som f.eks. ved at klatre over en sten, løbe ned ad en gade, hoppe, springe, slå kolbøtter eller rende rundt om genstande.
3    J3.3 Bruge transportmidlerBruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, hestetrukken vogn, private eller offentlig taxi, bus, tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly.
2  J4 Mentale funktioner
3    J4.1 Anvende kommunikationsudstyr og -teknikkerAnvende udstyr, teknikker og andre midler med kommunikationsformål som f. eks. at ringe til en ven.
3    J4.6 Energi og handlekraftOverordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde.
3    J4.3 OrienteringsevneOverordnede mentale funktioner bestemmende kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser.
3    J4.8 ProblemløsningLøsning af spørgsmål eller situationer ved at identificere og analysere emner, udvikle muligheder og løsninger, evaluere mulige virkninger af løsninger og gennemføre en valgt løsning som f.eks. ved løsning af en uoverensstemmelse mellem to personer.
3    J4.2 HukommelseSpecifikke mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring genkaldelse af information efter behov.
3    J4.4 Overordnede kognitive funktionerSpecifikke mentale funktioner først og fremmest knyttet til hjernens pandelapper omfattende kompleks målrettet adfærd som beslutningstagning, abstrakt tænkning, planlægning og gennemførelse af planer, mental fleksibilitet og tilpasning af adfærden efter omstændighederne, såkaldte eksekutive funktioner.
3    J4.5 FølelsesfunktionerSpecifikke mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet.
3    J4.7 Tilegne sig færdighederUdvikle basale og komplekse kompetencer i sammensatte handlinger eller opgaver med det formål at påbegynde og gennemføre erhvervelsen af en færdighed, som f.eks. håndtering af værktøj eller spil som skak.
1B Funktionsniveau
2  B5 Totale begrænsninger
2  B2 Lette begrænsninger
2  B1 Ingen/ubetydelige begrænsninger
2  B6 Ikke relevant
2  B3 Moderate begrænsninger
2  B4 Svære begrænsninger
159c107b1-afc2-400e-a129-f9676a0aa9bf Måltype
2  e182c5dc-9f91-474a-92e8-f62be3d498f4 Tilstand forsvinder, mindskes eller forbliver uændretHelbredstilstand eller funktionsevnetilstand forventes at forsvinde, mindskes eller forblive uændret ifm. indsatsen
3    15846728-58b4-4413-a9d1-be0f1404b10f Tilstand forbliver uændretHelbredstilstand eller funktionsevnetilstand forventes at forblive uændret ifm. indsatsen.
3    8addc23a-f7c6-47c4-97fb-a73fcdfc9f65 Tilstand mindskesHelbredstilstand eller funktionsevnetilstand forventes at mindskes ifm. indsatsen
3    81c827de-ef31-4410-aa57-0d1d1bc6c264 Tilstand forsvinderHelbredstilstand eller funktionsevnetilstand forventes at forsvinde ifm. indsatsen