1.0.1 - ci-build Denmark flag

KLGatewayMunicipalityCareData - Local Development build (v1.0.1). See the Directory of published versions

ValueSet: FSIIICareInterventions

Official URL: http://municipality-care-data.gateway.kl.dk/1.0/ValueSet/FSIIICareInterventions Version: 1.0.1
Draft as of 2023-08-21 Computable Name: FSIIICareInterventions

Interventions defined by FSIII for nursing and home care

References

Logical Definition (CLD)

This value set includes codes based on the following rules:

 

Expansion

This value set contains 74 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  G1.34http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISondeernæring

Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af sonde, indgift af næring og væske via sonde og skift af forbinding og hudpleje ved indstikssted.

  G1.20http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMedicinadministration

Indsatsen omfatter udlevering og/eller tilføring af medicin. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Når ’medicinadministration’ og ’medicindispensering’ effektueres i en og samme handling, som det fx er tilfældet med øjendrypning og injektion, registreres det som ’medicinadministration’.

  G1.11http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIDrænpleje

Indsatsen omfatter sikring af afløb, tømning og skylning af dræn, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.

  G1.31http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISamarbejde med netværk

Indsatsen består i samarbejde med pårørende om de indsatser, der ydes til borgeren, fx støtte til pårørende til en borger med demens eller psykisk sygdom.

  G1.15http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIIltbehandling

Indsatsen omfatter saturationsmåling, indstilling af iltmængde iht. ordination, skift og rengøring af iltkatetre og andet udstyr samt vejledning i korrekt håndtering af iltudstyr.

  G1.32http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISekretsugning

Indsatsen omfatter sugning af mundhule og svælg, udførelse af eller støtte til mundhygiejne og instruktion i korrekt hosteteknik.

  G1.7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIBehandling og pleje af hudproblem

Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af hud samt forebyggelse af tryksår og andre sårtyper.

  G1.38http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISærlig kommunikationsform

Indsatsen omfatter samtale med borgeren og evt. også med pårørende ved hjælp af tolk og/eller instrumentelle kommunikationshjælpemidler som fx pc eller pegeplade.

  G1.22http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIINonfarmakologisk smertelindring

Indsatsen omfatter nonfarmakologisk behandling/lindring af smerter, fx vejledning i visualiseringsøvelser, massage og kulde-/varmebehandling.

  G1.44http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIVæske per os

Indsatsen omfatter støtte til indtagelse af væske, herunder fx registrering af væskeindtag i væskeskema samt udregning af væskebalance.

  G1.29http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRespirationsbehandling

Indsatsen omfatter typisk behandling med fx CPAP-, PEEP- eller BIPAP-maske og vejledning i vejrtrækningsteknikker og mundpleje.

  G1.8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIBehandling og pleje af mave-tarmproblem

Indsatsen omfatter typisk vejledning om kost, væskeindtag, fysisk aktivitet og gode toiletvaner samt vurdering af medicinsk behandling.

  G1.47http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISupplerende udredning

Indsatsen tildeles borgere, hvor der er behov for, at en helbredstilstand skal afdækkes og udredes mere dybtgående

  G1.37http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISubkutan væskebehandling

Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af subkutan kanyle, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning og afkobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed og pleje af hud ved indstikssted.

  G1.16http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIInkontinensbehandling

Indsatsen omfatter typisk kontinensudredning, bækkenbundstræning, vejledning i blære- og tarmtømning, toiletvaner og brug af kontinenshjælpemidler.

  G1.25http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPleje ved anvendelse af personlige hjælpemidler

Indsatsen omfatter typisk vejledning i og støtte til brug af personlige hjælpemidler, fx rensning af glasøje og vedligeholdelse af høreapparat.

  G1.5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIAnlæggelse og pleje af kateter

Indsatsen omfatter midlertidig eller permanent anlæggelse af kateter, skylning af kateter, tømning og skift af kateterpose, kontrol af kateterballon samt skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.

  G1.26http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPsykiatrisk pleje

Indsatsen omfatter typisk opbygning af relation, støtte til at få praktisk og mental struktur i dagligdagen, fx til håndtering og accept af psykiatriske symptomer, diagnoser, behandling og afledte problemer.

  G1.39http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISårbehandling

Indsatsen omfatter typisk skift af forbinding, sårbehandling og hudpleje. Indsatsen kan fx også omfatte trykaflastning, VAC-behandling samt fjernelse af suturer og agraffer.

  G1.14http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIForflytning og mobilisering

Indsatsen omfatter forflytning og/eller mobilisering. Forflytning omfatter fx træk, skub og flytning vha. hjælpemidler. Mobilisering omfatter fx støtte til at bevæge sig rundt vha. gangstativ.

  G1.19http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKompressionsbehandling

Indsatsen omfatter typisk anlæggelse og aftagning af kompressionsforbinding eller kompressionsærmer, -handsker og -strømper, vejledning i venepumpeøvelser samt hudpleje.

  G1.30http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRespiratorbehandling

Indsatsen omfatter typisk justering af respiratorordination, sekretsugning og mundpleje.

  G1.12http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIErnæringsindsats

Indsatsen omfatter typisk løbende vægtkontrol, kostvejledning og støtte til indtagelse af mad og drikke.

  G1.17http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIIntravenøs medicinsk behandling

Indsatsen omfatter dispensering og administration af medicin, der skal gives intravenøst. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af iv-adgang og indstikssted samt indgift af medicin. Indsatsen kan også omfatte anlæggelse af iv-adgang.

  G1.36http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIStøtte til ADL-aktivitet

Indsatsen omfatter typisk støtte til at udføre eller udførelse af aktiviteter i ’almindelig daglig livsførelse’ (ADL), fx påklædning, madlavning, spisning, telefonering, oprydning, rengøring og betaling af regninger.

  G1.21http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMedicindispensering

Indsatsen omfatter bestilling, modtagelse, kontrol, opbevaring, klargøring og bortskaffelse af medicin samt dokumentation, opfølgning på medicinsk behandling og receptfornyelser. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Klargøring omfatter typisk ophældning, optrækning, opløsning eller blanding af medicin. Indsatsen omfatter både medicin, der modtages maskinelt dosisdispenseret og medicin, der dispenseres (manuelt) umiddelbart før administration.

  G1.42http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIVejledning

Indsatsen omfatter typisk samtale om, hvordan borgeren kan håndtere og agere ift. fysiske, psykiske, sociale og åndelige potentielle og/eller aktuelle tilstande, fx hvordan borgeren søger kommunale indsatser, eller hvordan konflikter kan håndteres.

  G1.46http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPersonlig pleje

Indsatsen anvendes i de tilfælde, hvor komplekse og/eller kritiske situationer omkring borger og/eller i hjemmet kræver et særligt kompetenceniveau til at løse opgaven.

  G1.35http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIStomipleje

Indsatsen omfatter typisk skift af pladesystem og pose/tømning af pose samt hudpleje.

  G1.10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIDialyse

Indsatsen omfatter enten håndtering af posedialyse fx klargøring af dialysemaskine, klargøring af posevæsker, til- og frakobling af poser og behandling og pleje af indstikssted og dialysekateter eller observation efter hæmodialyse.

  G1.40http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITrakeostomipleje

Indsatsen omfatter typisk skift af trakealkanyle, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.

  G1.18http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIIntravenøs væskebehandling

Indsatsen omfatter typisk tilkobling af infusionssæt, til- og frakobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed samt behandling og pleje af indstikssted.

  G1.28http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRehabilitering

Indsatsen omfatter en korterevarende, tidsafgrænset, helhedsorienteret og tværfaglig tilrettelæggelse og træning af aktiviteter der er genkendelige og betydningsfulde for borgeren.

  G1.27http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPsykisk støtte

Indsatsen omfatter typisk støtte til at mestre dagligdagen, bevare livskvalitet, forbedre mulighederne for livsudfoldelse og forebygge forværring.

  G1.6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIBehandling med ortopædiske hjælpemidler

Indsatsen omfatter typisk fx anlæggelse af og støtte til brug af ordinerede arm-, ben- og knæskinner, armslynger og korsetter.

  G1.9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIICirkulationsbehandling

Indsatsen omfatter typisk måling af vægt, venepumpeøvelser og evt. anlæggelse af stumpforbinding efter amputation.

  G1.41http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIUndersøgelser og måling af værdier

Indsatsen omfatter lægeordineret undersøgelse af urin og afføring og målinger af fx blodsukker, temperatur, blodtryk og puls.

  G1.24http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIParenteral ernæring

Indsatsen omfatter klargøring af ordineret ernæringspræparat, herunder tilsætning af vitaminer, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning til og frakobling fra iv-adgang, indstilling af infusionshastighed, skift af forbinding og pleje af iv-adgang og indstikssted.

  G1.23http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIOplæring

Indsatsen omfatter typisk at oplære borger og/eller pårørende i at varetage hele eller dele af en indsats, fx sårbehandling, blodsukkermåling, stomi- og kateterpleje, brug af personlige og ortopædiske hjælpemidler samt medicinadministration.

  G2.4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIGenerel 0-ydelse

Ydelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx ved/i forbindelse med tiltag iht. puljemidler, som ex. kan være opfølgende hjemmebesøg eller systematisk faldforebyggelse.

  G2.3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKoordinering

Ydelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale og tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren, fx hjemmehjælp, sygepleje, træningsenhed, praktiserende læge, ambulatorium og sygehus.

  G2.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIISygeplejefaglig udredning

Ydelsen omfatter en systematisk indsamling og analyse af data om borgerens aktuelle og potentielle helbredstilstande inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder, tildeling af indsatser, udarbejdelse af handlingsanvisninger og stillingtagen til opgaveoverdragelse. Der skal foretages en sygeplejefaglig udredning, før en (ny) indsats kan iværksættes.

  G2.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIOpfølgning

Ydelsen omfatter en systematisk opfølgning på borgerens helbredstilstande, forventede helbredstilstande og fastsatte mål for indsatser. Det skal vurderes, om der skal fortsættes, ændres, afsluttes eller udredes på ny.

  H1.4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMobilitet

Alle aktiviteter i forbindelse med forflytning, lejring og vending.

  H1.12http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPraktiske indsatser i relation til børn i husstanden

Tilbagevendende praktiske opgaver der relaterer sig til børn i husstanden. Indsatsen bevilliges som praktisk bistand til den forælder, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven

  H1.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIUdskillelser

Alle indsatser relateret til det at gå på toilettet, hvad enten borgeren selv kan, har brug for assistance eller for en erstatning for toiletbesøg i form af bleskift, uridomskift eller bækken-/kolbetømning

  H1.11http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMadservice

Madservice er alene den ydelse, der visiteres til borgere, der modtager mad via en madserviceordning. Der kan ikke tildeles konkrete indsatser med tidsangivelse til madservice.

  H1.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPersonlig hygiejne

Alle indsatser relateret til den personlige hygiejne, som fx bad, hårvask, øvre og nedre toilette, af- og påklædning og negleklipning. Inkluderer også af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler (der ikke er omfattet af en sundhedslovsydelse)

  H1.7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIIndkøb

Aktiviteter foretaget for at skaffe dagligvarer – fra indkøbsseddel skrives, til varer er stillet på plads

  H1.3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIErnæring

Aktiviteter der foregår fra bord til mund. Altså alle indsatser, der vedrører indtagelse af mad og drikke, hvad enten der er tale om indsats til den egentlig handling at spise eller en indsats, der sikrer samvær under måltidet.

  H1.9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITøjvask

Alle former for håndtering af vasketøj – fra snavsetøjskurven til tøjskabet

  H1.8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRengøring

Alle dele af rengøring, både den daglige og hovedrengøring. Bemærk: Skift af sengelinned samt evt. snerydning er en rengøringsydelse. Bækken-/kolbetømning kan også placeres her, såfremt det ikke indgår i forbindelse med en personlig pleje-indsats

  H1.5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIHverdagens aktiviteter

Alle administrative og strukturelle opgaver. Det gælder både brevskrivning, hjælp til struktur, hjælp til medicin, hvor der ikke er tale om en overleveret ydelse, men fordi borgeren ikke selv har fysik til fx at håndtere sine piller, kontakt til myndighedspersoner, familie og venner

  H1.6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITilsyn/omsorg

Besøg der ikke er forbundet med en konkret opgave, men handler om at give en psykisk støtte, tryghed hos borgeren.

  H1.10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIITilberede/anrette mad

Aktiviteter der foregår fra køkken til bord – den praktiske del af måltidet.

  H2.11http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Praktiske indsatser i relation til børn i husstanden
  H2.9http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Tøjvask
  H2.10http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Udskillelser
  H2.6http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Rengøring
  H2.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Hverdagens aktiviteter
  H2.8http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Tilsyn/omsorg
  H2.5http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Personlig hygiejne
  H2.3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Indkøb
  H2.7http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Tilberede/anrette mad
  H2.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Ernæring
  H2.4http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIRH Mobilitet
  H3.3http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIPraktisk hjælp efter §84

Afløsning af den pårørendes indsats med praktisk hjælp.

  H3.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIAflastningsophold uden for hjemmet

Dækker aflastning af den pårørende. Alle former for aflastningsophold uden for hjemmet, således at den pårørende kan aflastes og/eller deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.

  H3.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIAfløsning i hjemmet

Dækker afløsning af den pårørende. Dvs. kommunal tilstedeværelse således at den pårørende fx kan deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.

  H4.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIMidlertidig ophold

"Midlertidig ophold" er udelukkende en bevilling af en plads. De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §§ 83, 83a, 86 De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §83a, §83, §86, stk. 1, 86, stk. 2.

  H5.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIGenoptræning af funktionsnedsættelse

Træning med henblik på at opnå et funktionsniveau svarende til det borgeren havde forud for en hændelse.

  H6.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIVedligehold af færdigheder

Træning med henblik på at fastholde færdigheder/funktionsniveau, der er risiko for forringelse eller bortfald af.

  H7.2http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIKoordinerende 0-ydelse

Ydelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale aktørers tværfaglige indsatser. Som udgangspunkt sammen med borgeren og evt. med deltagelse af pårørende.

  H7.1http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIIIGenerel 0-ydelse

Ydelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx i forbindelse med puljemidler, projekter eller lignende.


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code