Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLIndsatser

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLInterventions Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLInterventions

Interventions as described by FSIII and FFB

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 130 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  G1.34urn:oid:1.2.208.176.2.21Sondeernæring

Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af sonde, indgift af næring og væske via sonde og skift af forbinding og hudpleje ved indstikssted.

  G1.20urn:oid:1.2.208.176.2.21Medicinadministration

Indsatsen omfatter udlevering og/eller tilføring af medicin. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Når ’medicinadministration’ og ’medicindispensering’ effektueres i en og samme handling, som det fx er tilfældet med øjendrypning og injektion, registreres det som ’medicinadministration’.

  G1.11urn:oid:1.2.208.176.2.21Drænpleje

Indsatsen omfatter sikring af afløb, tømning og skylning af dræn, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.

  G1.31urn:oid:1.2.208.176.2.21Samarbejde med netværk

Indsatsen består i samarbejde med pårørende om de indsatser, der ydes til borgeren, fx støtte til pårørende til en borger med demens eller psykisk sygdom.

  G1.15urn:oid:1.2.208.176.2.21Iltbehandling

Indsatsen omfatter saturationsmåling, indstilling af iltmængde iht. ordination, skift og rengøring af iltkatetre og andet udstyr samt vejledning i korrekt håndtering af iltudstyr.

  G1.32urn:oid:1.2.208.176.2.21Sekretsugning

Indsatsen omfatter sugning af mundhule og svælg, udførelse af eller støtte til mundhygiejne og instruktion i korrekt hosteteknik.

  G1.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Behandling og pleje af hudproblem

Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af hud samt forebyggelse af tryksår og andre sårtyper.

  G1.38urn:oid:1.2.208.176.2.21Særlig kommunikationsform

Indsatsen omfatter samtale med borgeren og evt. også med pårørende ved hjælp af tolk og/eller instrumentelle kommunikationshjælpemidler som fx pc eller pegeplade.

  G1.22urn:oid:1.2.208.176.2.21Nonfarmakologisk smertelindring

Indsatsen omfatter nonfarmakologisk behandling/lindring af smerter, fx vejledning i visualiseringsøvelser, massage og kulde-/varmebehandling.

  G1.44urn:oid:1.2.208.176.2.21Væske per os

Indsatsen omfatter støtte til indtagelse af væske, herunder fx registrering af væskeindtag i væskeskema samt udregning af væskebalance.

  G1.29urn:oid:1.2.208.176.2.21Respirationsbehandling

Indsatsen omfatter typisk behandling med fx CPAP-, PEEP- eller BIPAP-maske og vejledning i vejrtrækningsteknikker og mundpleje.

  G1.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Behandling og pleje af mave-tarmproblem

Indsatsen omfatter typisk vejledning om kost, væskeindtag, fysisk aktivitet og gode toiletvaner samt vurdering af medicinsk behandling.

  G1.47urn:oid:1.2.208.176.2.21Supplerende udredning

Indsatsen tildeles borgere, hvor der er behov for, at en helbredstilstand skal afdækkes og udredes mere dybtgående

  G1.37urn:oid:1.2.208.176.2.21Subkutan væskebehandling

Indsatsen omfatter typisk anlæggelse af subkutan kanyle, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning og afkobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed og pleje af hud ved indstikssted.

  G1.16urn:oid:1.2.208.176.2.21Inkontinensbehandling

Indsatsen omfatter typisk kontinensudredning, bækkenbundstræning, vejledning i blære- og tarmtømning, toiletvaner og brug af kontinenshjælpemidler.

  G1.25urn:oid:1.2.208.176.2.21Pleje ved anvendelse af personlige hjælpemidler

Indsatsen omfatter typisk vejledning i og støtte til brug af personlige hjælpemidler, fx rensning af glasøje og vedligeholdelse af høreapparat.

  G1.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Anlæggelse og pleje af kateter

Indsatsen omfatter midlertidig eller permanent anlæggelse af kateter, skylning af kateter, tømning og skift af kateterpose, kontrol af kateterballon samt skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.

  G1.26urn:oid:1.2.208.176.2.21Psykiatrisk pleje

Indsatsen omfatter typisk opbygning af relation, støtte til at få praktisk og mental struktur i dagligdagen, fx til håndtering og accept af psykiatriske symptomer, diagnoser, behandling og afledte problemer.

  G1.39urn:oid:1.2.208.176.2.21Sårbehandling

Indsatsen omfatter typisk skift af forbinding, sårbehandling og hudpleje. Indsatsen kan fx også omfatte trykaflastning, VAC-behandling samt fjernelse af suturer og agraffer.

  G1.14urn:oid:1.2.208.176.2.21Forflytning og mobilisering

Indsatsen omfatter forflytning og/eller mobilisering. Forflytning omfatter fx træk, skub og flytning vha. hjælpemidler. Mobilisering omfatter fx støtte til at bevæge sig rundt vha. gangstativ.

  G1.19urn:oid:1.2.208.176.2.21Kompressionsbehandling

Indsatsen omfatter typisk anlæggelse og aftagning af kompressionsforbinding eller kompressionsærmer, -handsker og -strømper, vejledning i venepumpeøvelser samt hudpleje.

  G1.30urn:oid:1.2.208.176.2.21Respiratorbehandling

Indsatsen omfatter typisk justering af respiratorordination, sekretsugning og mundpleje.

  G1.12urn:oid:1.2.208.176.2.21Ernæringsindsats

Indsatsen omfatter typisk løbende vægtkontrol, kostvejledning og støtte til indtagelse af mad og drikke.

  G1.17urn:oid:1.2.208.176.2.21Intravenøs medicinsk behandling

Indsatsen omfatter dispensering og administration af medicin, der skal gives intravenøst. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Indsatsen omfatter typisk behandling og pleje af iv-adgang og indstikssted samt indgift af medicin. Indsatsen kan også omfatte anlæggelse af iv-adgang.

  G1.36urn:oid:1.2.208.176.2.21Støtte til ADL-aktivitet

Indsatsen omfatter typisk støtte til at udføre eller udførelse af aktiviteter i ’almindelig daglig livsførelse’ (ADL), fx påklædning, madlavning, spisning, telefonering, oprydning, rengøring og betaling af regninger.

  G1.21urn:oid:1.2.208.176.2.21Medicindispensering

Indsatsen omfatter bestilling, modtagelse, kontrol, opbevaring, klargøring og bortskaffelse af medicin samt dokumentation, opfølgning på medicinsk behandling og receptfornyelser. Ved ’medicin’ forstås ordinerede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Klargøring omfatter typisk ophældning, optrækning, opløsning eller blanding af medicin. Indsatsen omfatter både medicin, der modtages maskinelt dosisdispenseret og medicin, der dispenseres (manuelt) umiddelbart før administration.

  G1.42urn:oid:1.2.208.176.2.21Vejledning

Indsatsen omfatter typisk samtale om, hvordan borgeren kan håndtere og agere ift. fysiske, psykiske, sociale og åndelige potentielle og/eller aktuelle tilstande, fx hvordan borgeren søger kommunale indsatser, eller hvordan konflikter kan håndteres.

  G1.46urn:oid:1.2.208.176.2.21Personlig pleje

Indsatsen anvendes i de tilfælde, hvor komplekse og/eller kritiske situationer omkring borger og/eller i hjemmet kræver et særligt kompetenceniveau til at løse opgaven.

  G1.35urn:oid:1.2.208.176.2.21Stomipleje

Indsatsen omfatter typisk skift af pladesystem og pose/tømning af pose samt hudpleje.

  G1.10urn:oid:1.2.208.176.2.21Dialyse

Indsatsen omfatter enten håndtering af posedialyse fx klargøring af dialysemaskine, klargøring af posevæsker, til- og frakobling af poser og behandling og pleje af indstikssted og dialysekateter eller observation efter hæmodialyse.

  G1.40urn:oid:1.2.208.176.2.21Trakeostomipleje

Indsatsen omfatter typisk skift af trakealkanyle, skift af forbinding og pleje af hud ved indstikssted.

  G1.18urn:oid:1.2.208.176.2.21Intravenøs væskebehandling

Indsatsen omfatter typisk tilkobling af infusionssæt, til- og frakobling af infusionsvæsker, indstilling af infusionshastighed samt behandling og pleje af indstikssted.

  G1.28urn:oid:1.2.208.176.2.21Rehabilitering

Indsatsen omfatter en korterevarende, tidsafgrænset, helhedsorienteret og tværfaglig tilrettelæggelse og træning af aktiviteter der er genkendelige og betydningsfulde for borgeren.

  G1.27urn:oid:1.2.208.176.2.21Psykisk støtte

Indsatsen omfatter typisk støtte til at mestre dagligdagen, bevare livskvalitet, forbedre mulighederne for livsudfoldelse og forebygge forværring.

  G1.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Behandling med ortopædiske hjælpemidler

Indsatsen omfatter typisk fx anlæggelse af og støtte til brug af ordinerede arm-, ben- og knæskinner, armslynger og korsetter.

  G1.9urn:oid:1.2.208.176.2.21Cirkulationsbehandling

Indsatsen omfatter typisk måling af vægt, venepumpeøvelser og evt. anlæggelse af stumpforbinding efter amputation.

  G1.41urn:oid:1.2.208.176.2.21Undersøgelser og måling af værdier

Indsatsen omfatter lægeordineret undersøgelse af urin og afføring og målinger af fx blodsukker, temperatur, blodtryk og puls.

  G1.24urn:oid:1.2.208.176.2.21Parenteral ernæring

Indsatsen omfatter klargøring af ordineret ernæringspræparat, herunder tilsætning af vitaminer, samt tilkobling af infusionssæt, tilslutning til og frakobling fra iv-adgang, indstilling af infusionshastighed, skift af forbinding og pleje af iv-adgang og indstikssted.

  G1.23urn:oid:1.2.208.176.2.21Oplæring

Indsatsen omfatter typisk at oplære borger og/eller pårørende i at varetage hele eller dele af en indsats, fx sårbehandling, blodsukkermåling, stomi- og kateterpleje, brug af personlige og ortopædiske hjælpemidler samt medicinadministration.

  G2.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Generel 0-ydelse

Ydelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx ved/i forbindelse med tiltag iht. puljemidler, som ex. kan være opfølgende hjemmebesøg eller systematisk faldforebyggelse.

  G2.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Koordinering

Ydelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale og tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren, fx hjemmehjælp, sygepleje, træningsenhed, praktiserende læge, ambulatorium og sygehus.

  G2.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Sygeplejefaglig udredning

Ydelsen omfatter en systematisk indsamling og analyse af data om borgerens aktuelle og potentielle helbredstilstande inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder, tildeling af indsatser, udarbejdelse af handlingsanvisninger og stillingtagen til opgaveoverdragelse. Der skal foretages en sygeplejefaglig udredning, før en (ny) indsats kan iværksættes.

  G2.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Opfølgning

Ydelsen omfatter en systematisk opfølgning på borgerens helbredstilstande, forventede helbredstilstande og fastsatte mål for indsatser. Det skal vurderes, om der skal fortsættes, ændres, afsluttes eller udredes på ny.

  H1.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Mobilitet

Alle aktiviteter i forbindelse med forflytning, lejring og vending.

  H1.12urn:oid:1.2.208.176.2.21Praktiske indsatser i relation til børn i husstanden

Tilbagevendende praktiske opgaver der relaterer sig til børn i husstanden. Indsatsen bevilliges som praktisk bistand til den forælder, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven

  H1.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Udskillelser

Alle indsatser relateret til det at gå på toilettet, hvad enten borgeren selv kan, har brug for assistance eller for en erstatning for toiletbesøg i form af bleskift, uridomskift eller bækken-/kolbetømning

  H1.11urn:oid:1.2.208.176.2.21Madservice

Madservice er alene den ydelse, der visiteres til borgere, der modtager mad via en madserviceordning. Der kan ikke tildeles konkrete indsatser med tidsangivelse til madservice.

  H1.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Personlig hygiejne

Alle indsatser relateret til den personlige hygiejne, som fx bad, hårvask, øvre og nedre toilette, af- og påklædning og negleklipning. Inkluderer også af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler (der ikke er omfattet af en sundhedslovsydelse)

  H1.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Indkøb

Aktiviteter foretaget for at skaffe dagligvarer – fra indkøbsseddel skrives, til varer er stillet på plads

  H1.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Ernæring

Aktiviteter der foregår fra bord til mund. Altså alle indsatser, der vedrører indtagelse af mad og drikke, hvad enten der er tale om indsats til den egentlig handling at spise eller en indsats, der sikrer samvær under måltidet.

  H1.9urn:oid:1.2.208.176.2.21Tøjvask

Alle former for håndtering af vasketøj – fra snavsetøjskurven til tøjskabet

  H1.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Rengøring

Alle dele af rengøring, både den daglige og hovedrengøring. Bemærk: Skift af sengelinned samt evt. snerydning er en rengøringsydelse. Bækken-/kolbetømning kan også placeres her, såfremt det ikke indgår i forbindelse med en personlig pleje-indsats

  H1.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Hverdagens aktiviteter

Alle administrative og strukturelle opgaver. Det gælder både brevskrivning, hjælp til struktur, hjælp til medicin, hvor der ikke er tale om en overleveret ydelse, men fordi borgeren ikke selv har fysik til fx at håndtere sine piller, kontakt til myndighedspersoner, familie og venner

  H1.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Tilsyn/omsorg

Besøg der ikke er forbundet med en konkret opgave, men handler om at give en psykisk støtte, tryghed hos borgeren.

  H1.10urn:oid:1.2.208.176.2.21Tilberede/anrette mad

Aktiviteter der foregår fra køkken til bord – den praktiske del af måltidet.

  H2.11urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Praktiske indsatser i relation til børn i husstanden
  H2.9urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Tøjvask
  H2.10urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Udskillelser
  H2.6urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Rengøring
  H2.2urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Hverdagens aktiviteter
  H2.8urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Tilsyn/omsorg
  H2.5urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Personlig hygiejne
  H2.3urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Indkøb
  H2.7urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Tilberede/anrette mad
  H2.1urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Ernæring
  H2.4urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Mobilitet
  H3.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Praktisk hjælp efter §84

Afløsning af den pårørendes indsats med praktisk hjælp.

  H3.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Aflastningsophold uden for hjemmet

Dækker aflastning af den pårørende. Alle former for aflastningsophold uden for hjemmet, således at den pårørende kan aflastes og/eller deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.

  H3.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Afløsning i hjemmet

Dækker afløsning af den pårørende. Dvs. kommunal tilstedeværelse således at den pårørende fx kan deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.

  H4.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Midlertidig ophold

"Midlertidig ophold" er udelukkende en bevilling af en plads. De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §§ 83, 83a, 86 De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §83a, §83, §86, stk. 1, 86, stk. 2.

  H5.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Genoptræning af funktionsnedsættelse

Træning med henblik på at opnå et funktionsniveau svarende til det borgeren havde forud for en hændelse.

  H6.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Vedligehold af færdigheder

Træning med henblik på at fastholde færdigheder/funktionsniveau, der er risiko for forringelse eller bortfald af.

  H7.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Koordinerende 0-ydelse

Ydelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale aktørers tværfaglige indsatser. Som udgangspunkt sammen med borgeren og evt. med deltagelse af pårørende.

  H7.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Generel 0-ydelse

Ydelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx i forbindelse med puljemidler, projekter eller lignende.

  58293f63-00d7-4730-8dbc-c784d40f9e23urn:oid:1.2.208.176.2.21Funktionstræning
  2abe20c7-c0b4-41c1-b397-52acf36499efurn:oid:1.2.208.176.2.21Fysisk træning

Indsatsen anvendes ved superviseret øvelsesterapi, der er målrettet bevægelighed, muskelfunktion, kredsløb, koordination og balance

  7f825e3e-1a5c-4249-bf41-9f7171fb6b8aurn:oid:1.2.208.176.2.21ADL-træning

Indsatsen anvendes ved struktureret og systematisk træning gennem hverdagsaktiviteter.

  571fa7da-a155-4a84-b780-ef19170d48a0urn:oid:1.2.208.176.2.21Opfølgning

Indsatsen anvendes ved opfølgning på borgerens tilstande efter afsluttede indsatser

  ba3e17bd-d4aa-4848-acad-25adc8285c19urn:oid:1.2.208.176.2.21Koordinering og kommunikation

Indsatsen anvendes ved systematisk koordinering af kommunale og tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren

  8d714c98-f23a-4722-8a2f-85c162fe4840urn:oid:1.2.208.176.2.21Psykomotorisk træning

Indsatsen anvendes ved træning målrettet mentalt og kropsligt samspil

  66fb32c9-ecc3-484b-be49-f20094be237curn:oid:1.2.208.176.2.21Vejledning og undervisning

Indsatsen anvendes ved vejledning, undervisning, instruktion, rådgivning af borger, pårørende og samarbejdspartnere i forbindelse med træningsforløbet

  1130ad70-6553-490d-87f8-5e8941687a0curn:oid:1.2.208.176.2.21Terapeutfaglig udredning

Indsatsen anvendes ved anamnese, undersøgelse, test, faglig vurdering af undersøgelsesfund og på denne baggrund opstilling af borgerens mål og planlægning af den videre indsats

  2c661159-1bb3-4af2-bdf1-f3a9927a99e2urn:oid:1.2.208.176.2.21Kognitiv træning

Indsatsen anvendes ved superviseret øvelsesterapi, der er målrettet bevægelighed, muskelfunktion, kredsløb, koordination og balance

  f8ac963c-6ec5-4ec5-bd90-a22fea4e2d16urn:oid:1.2.208.176.2.21Manuel behandling

Indsatsen anvendes ved manuelle behandlingsteknikker, der virker udspændende, mobiliserende og/eller stimulerende på fx led, muskler og senevæv

  f30cab6d-2a42-4358-99d7-811127fb6e05urn:oid:1.2.208.176.2.21Mental håndtering

Vejledning eller undervisning i øvelser og teknikker, der fremmer mentalt velbefindende.

  e71b7d85-5c78-49c2-8624-8499d162317burn:oid:1.2.208.176.2.21Sygdomshåndtering

Støtte til at forstå og håndtere livet med kronisk sygdom.

  6eddbaf7-2a73-49d4-91e7-6138d419f58curn:oid:1.2.208.176.2.21Afklarende samtale
  ee5606ac-1bed-487e-aa3c-72dcc30ec037urn:oid:1.2.208.176.2.21Behovssamtale

Samtale der bidrager til at afstemme borgerens motivation, ønsker og behov under igangværende forløb.

  924e9828-84cf-4689-9551-0ebb6dc71b98urn:oid:1.2.208.176.2.21Samtale om alkohol

Rådgivning om og støtte til hensigtsmæssig alkoholadfærd.

  01a500f6-c221-4fd0-b518-cd361218b60durn:oid:1.2.208.176.2.21Madlavning i praksis

Aktiviteter hvor kostråd, ernæringsanbefalinger samt hensigtsmæssige mad- og måltidsvaner omsættes til praksis.

  c203c6b5-3be0-40a8-8204-e93751deabf5urn:oid:1.2.208.176.2.21Tobaksafvænning

Rådgivning om og støtte til forandring af vaner i relation til tobaksanvendelse.

  cf7a55c2-7061-47ed-b7c5-e29620fe93bfurn:oid:1.2.208.176.2.21Diætbehandling

En intervention i forhold til et ernæringsproblem, der er opstået som følge af sygdom eller behandling.

  c9a99304-1788-43b7-b7be-e187b092ae9curn:oid:1.2.208.176.2.21Kostvejledning

Vejledning om de officielle (generelle) kostråd suppleret af relevante ernæringsanbefalinger.

  ab87c0b5-40be-4e0a-b749-d9f833bfed2durn:oid:1.2.208.176.2.21Fysisk træning

Superviserede aktiviteter der bidrager til øget muskelstyrke og/eller øget kondition.

  61692d91-69b8-4830-9453-3d58454e49d3urn:oid:1.2.208.176.2.21Færdighedstræning

Vejledning, introduktion og igangsætning af aktiviteter, der bidrager til øget selvhjulpenhed i hverdagslivet

  abe847e0-1ce0-44dc-a675-ce05b66f47e6urn:oid:1.2.208.176.2.21Vejledning og introduktion til fysiske aktiviteter

Vejledning og støtte til at være fysisk aktiv "på egen hånd" og introduktion til fysiske aktiviteter.

  03a3ebdb-9e2d-4be1-b32b-42f0bd2a3362urn:oid:1.2.208.176.2.21Afsluttende samtale

Samtale der afslutter en eller flere indsatser.

  d1e016b5-150a-4ac4-97ba-d3e19e28471eurn:oid:1.2.208.176.2.21Opfølgning

Aktivitet der følger op på borgerens fastholdelse af ændringer i hverdagslivet efter afsluttede indsatser.

  35b593cf-724f-4058-9f31-fe1b3e8df124urn:oid:1.2.208.176.2.22Pædagogisk udredning

udredning, hvor en leverandør afdækker en persons funktionsevne i relation til daglige aktiviteter

  f25674bf-3162-45c3-bde4-6d542bf9629burn:oid:1.2.208.176.2.22Kompetenceudviklende aktivitet

aktivitet og samvær, hvor en person eller gruppe af personer undervises i bestemte færdigheder eller kompetencer

  299af83f-586c-4c17-8af6-c8c47a847d6durn:oid:1.2.208.176.2.22Sansestimulerende aktivitet

aktivitet og samvær, hvor en person får stimuleret sine sanser med henblik på evnen til at kunne sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk

  be5d5058-ef06-42a9-b894-51e44513e717urn:oid:1.2.208.176.2.22Kreativ aktivitet

aktivitet og samvær, hvor en person kan udfolde sig kreativt

  66e23d66-1c5f-4070-bed1-8827cc863dcdurn:oid:1.2.208.176.2.22Fysisk aktivitet

aktivitet og samvær, der gennem fysiske bevægelser giver en person mulighed for at bruge sin krop

  7e419926-bb04-4829-99c9-95ea20403c2curn:oid:1.2.208.176.2.22Social aktivitet

aktivitet og samvær, som ved at få en person ind i et fællesskab med andre forebygger eller bryder med social isolation og vedligeholder de sociale relationer

  2c1944be-fe87-4c42-b08e-9cc075c9ef18urn:oid:1.2.208.176.2.22Oplevelsesaktivitet

aktivitet og samvær, hvor en person har individuelle oplevelser eller oplevelser sammen med andre personer

  5af56051-8413-4115-aaa2-83a0767e1137urn:oid:1.2.208.176.2.22Længerevarende ophold

ophold, der er tilkendt for en ikke-midlertidig periode

  a81a3fa9-6601-4d1e-a11e-f7444dfd3828urn:oid:1.2.208.176.2.22Akut ophold

ophold, der leveres akut

  80aa8ea7-4ad8-405f-876a-4c0f89fde06aurn:oid:1.2.208.176.2.22Midlertidigt ophold

ophold, der er tilkendt midlertidigt

  55b77d7c-afce-4269-9232-7731ab1ef4fcurn:oid:1.2.208.176.2.22Service

beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af servicerende, understøttende arbejdsfunktioner

  fb3d8722-90e0-4a80-ba65-490617ffeb0furn:oid:1.2.208.176.2.22Produktion og værksted

beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af enkle, afgrænsede arbejdsopgaver som led i en samlet produktion af konkrete produkter

  c429b7a9-5085-472b-b118-a21ca90f769furn:oid:1.2.208.176.2.22Praktikforløb

beskyttet beskæftigelse, der har til formål, at en person kan afprøve ressourcer og kompetencer i forhold til et specifikt arbejdsområde eller en given arbejdsplads i en afgrænset periode

  c56634ca-6847-4c50-b5c1-c528c1ffc1d8urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til etablering i bolig

støtte til praktiske opgaver, der retter sig mod anskaffelse af og etablering i bolig

  638f44df-6bf2-47f8-9935-b8fdc83e5bf5urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til daglige opgaver i hjemmet

støtte til praktiske opgaver, der har hverdagskarakter og retter sig mod en persons hjem

  d473dea2-4f6d-4f36-a8f0-260f0213f50aurn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til administration

støtte til praktiske opgaver af administrativ eller økonomisk karakter

  1a2daf63-0510-4bf3-8578-662d4300c965urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til uddannelse

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at varetage en uddannelse

  cb1169ee-8969-46d3-813d-f0dd555bd838urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til beskæftigelse

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at varetage et arbejde

  e2631dec-fd8b-420e-94db-53fd80e82766urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til kontakt til offentlige og private instanser

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod gennemførsel af besøg hos og kontakt til offentlige og private instanser med et specifikt formål

  0886a1b6-4a3a-47e5-9c97-066270529e4furn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til transport

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons mulighed for selvstændigt at færdes uden for hjemmet

  05cd5e81-1a3a-4bdd-901b-7ec96c12d990urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til sociale relationer

støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod at udvikle, indgå i og bevare relationer til andre mennesker

  ea47a198-7e24-472d-ba5d-132b8b744710urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til varetagelse af forældrerollen

støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod strukturering og håndtering af opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret, og hvor samværet mellem barn og forælder er centralt

  ad7755d2-11bf-468d-958b-2f0c8d9c3742urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til psykisk trivsel

støtte til sundhed, der retter sig mod en persons psykiske velbefindende

  72272d03-1774-4a14-b598-5f19b5eac83furn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til personlig hygiejne

støtte til sundhed, der retter sig mod hygiejnemæssige opgaver i relation til personen selv

  e7c8b42e-b882-4629-8e03-65e44b1aa3e3urn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til behandling

støtte til sundhed, der retter sig mod en persons behandling

  3c1639d0-e486-43c6-8add-448b8aff4b8furn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til sund levevis

støtte til sundhed, der retter sig mod livsstilsbetingede forhold

  bd5fea9a-16ed-4e63-b6a1-8e83caaf9b0burn:oid:1.2.208.176.2.22Støtte til seksualitet

støtte til sundhed, der retter sig mod den måde, som en persons seksualitet kommer til udtryk på

  3459f530-7334-48c4-9037-53bf80df8851urn:oid:1.2.208.176.2.22Gruppebaseret hjælp og støtte

forebyggende hjælp og støtte, der leveres til en gruppe af personer

  fe42f8f4-d516-4bab-b006-12b0cd186603urn:oid:1.2.208.176.2.22Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

forebyggende hjælp og støtte, der leveres i en på forhånd afgrænset periode til enkeltpersoner

  f3edac43-d0d6-4cc3-96c7-4658a557257aurn:oid:1.2.208.176.2.22Akut rådgivning, omsorg og støtte

forebyggende hjælp og støtte, der retter sig mod personer med psykiske vanskeligheder, der akut har brug for rådgivning, omsorg eller støtte

  b6e1f331-fccf-4a33-8bb6-566546edc405urn:oid:1.2.208.176.2.22Gruppebaseret hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige

gruppebaseret hjælp og støtte der leveres i samabejde med friviilige

  d580bcb7-145a-4346-8e99-d387bbf08a40urn:oid:1.2.208.176.2.22Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte leveret i samarbejde med frivillige

Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte der leveres i samarbejde med frivillige


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code